category category News

Ngày 25 tháng 12 năm 2017, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy ban Hải dương học liên Chính phủ Việt Nam (IOCVN) đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác của Ủy ban Hải dương học liên Chính phủ Việt Nam (IOCVN) năm 2017 và định hướng công tác năm 2018”.

IMG 4483

Tham dự Hội nghị có các đại biểu của các cơ quan: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường); Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế (Bộ Ngoại giao); Tiểu ban Khoa học Tự nhiên, UBQG UNESCO Việt Nam và Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên (Bộ Khoa học và Công nghệ); Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hải dương học, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Chủ tịch IOCVN, PGS.TS. Bùi Hồng Long đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác của Ủy ban Hải dương học liên Chính phủ Việt Nam (IOCVN) năm 2017 và định hướng công tác năm 2018. Đại diện của các cơ quan có các hoạt động liên quan cũng đã trình bày những báo cáo của đơn vị mình, đó là các đơn vị: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Vật lý Địa cầu. Tiếp đó Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đại biểu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tiểu ban Khoa học Tự nhiên, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Trong phần thảo luận, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện báo cáo cũng như định hướng các hoạt động của IOCVN trong thời gian tiếp theo. Đặc biệt các đại biểu đã đề nghị bổ sung thêm mục những kết quả nổi bật của IOCVN trong năm qua như: Đã đóng góp có hiệu quả trong công tác đấu tranh bảo vệ anh ninh, chủ quyền biển đảo; Góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ biển, cụ thể lần đầu tiên đã có một đại diện của Việt Nam được bầu là Chủ tịch WESTPAC, sự tham gia của Việt Nam vào các chương trình, dự án, hoạt động trong khu vực và trên thế giới được đánh giá cao; Đã xây dựng một đề tài độc lập cấp Nhà nước có nội dung nghiên cứu phù hợp với những hướng nghiên cứu ưu tiên của WESTPAC, được phê duyệt thực hiện trong 4 năm bắt đầu từ năm 2017; Công tác đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ khoa học trẻ có nhiều tiến bộ, việc tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế về khoa học công nghệ biển được đẩy mạnh trong năm qua: đã có 56 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo, hội nghị, hội thảo quốc tế; Bước đầu đã thử nghiệm quảng bá các hoạt động của IOCVN thông qua việc xây dựng và hoàn thiện trang thông tin điện tử (website) phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh của IOCVN, xuất bản Bản tin IOC Việt Nam số đầu tiên trực tuyến trên trang website của IOCVN. Các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm tăng cường hơn nữa vai trò của IOCVN trong việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế đa phương và song phương trong lĩnh vực khảo sát, nghiên cứu khoa học công nghệ biển, thông qua đó góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng, chủ quyền biển, đảo của tổ quốc.

 IMG 4487

PGS.TS Bùi Hồng Long, Chủ tịch IOCVN trình bày báo cáo tại Hội nghị