Khóa đào tạo OTGA-INOS/UMT: “OBIS Asian nodes and Coral Reef Training Course”, sẽ được tổ chức từ ngày 22 – 26 tháng 10 năm 2017, tại Kuala Terengganu, Malaysia.

Thông tin chi tiết xem tại: https://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewEventRecord&eventID=2016 

Hướng dẫn đăng ký: http://classroom.oceanteacher.org/mod/page/view.php?id=5771 

Tờ rơi về khóa đào đạo xem tại đây