Khóa tập huần của OTGA-INOS/UMT: Phân tích số liệu tổng hợp để phục vụ những nghiên cứu về nước trồi, sẽ được tổ chức từ ngày 12 - 16 tháng 11 năm 2017, tại Kuala Terengganu, Malaysia.

Thời gian đăng ký từ ngày 1/8 – 5/9/2017.

Tờ rơi về Khóa tập huấn xem tại đây

Thông tin chi tiết xem tại đây: http://www.ioc-unesco.org/index.php?option=com_oe&task=viewEventRecord&eventID=2017 

và hướng dẫn đăng ký xem tại đây:
http://classroom.oceanteacher.org/mod/page/view.php?id=5771