Cuộc họp Nhóm tư vấn của WESTPAC sẽ được tổ chức tại Viện Hải dương học, Nha Trang, ngày 15 tháng 9 năm 2017.

Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trên trang website của WESTPAC tại địa chỉ: http://iocwestpac.org