Hội thảo của WESTPAC về Phương thức thu mẫu và phân tích số liệu sứa độc trong khu vực Tây Thái Bình Dương sẽ được tổ chức tại Penang, Malaysia, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 12 năm 2017.

animal 20627 1920

Nghiên cứu về sứa độc là một chương trình khu vực được thông qua tại Phiên họp lần thứ 11 của WESTPAC, tổ chức tại Thanh Đảo, Trung Quốc, từ ngày 21-23 tháng 4 năm 2017. Đây là hội thảo lần thứ nhất của chương trình.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm:

- Xây dựng mạng lưới nghiên cứu và giám sát sứa độc giữa các nhà khoa học, các viện nghiên cứu và các cơ quan trong khu vực;

- Chia sẻ kết quả nghiên cứu và giám sát sứa độc đã thu được, nâng cao năng lực nghiên cức và giám sát sứa độc trong khu vực;

- Xác định những thách thức và những vấn đề cần phải giải quyết trong việc giám sát và đánh giá tác động của sứa độc và sự bùng nổ của sứa độc;

- Thảo luận về khả năng xây dựng một kế hoạch chung giám sát sứa độc, và một nghiên cứu chung về tính đa dạng, phân bố và sự phong phú của sứa độc.

Dựa vào kết quả của hội thảo này, dự kiến sẽ tổ chức hội thảo lần thứ 2 sau khoảng 8 tháng, sẽ tập trung vào xác định sứa độc từ các nhóm phân loại có lựa chọn tập trung vào việc nâng cao năng lực cho khu vực, khuyến khích các nhà khoa học trẻ tham gia vào nghiên cứu về sứa độc.

Hội thảo lần thứ 3 dự kiến sẽ tổ chức sau hội thảo lần thứ 2 một năm, sẽ thảo luận về việc một chương trình giáo dục nâng cao nhận thức về sứa độc trong các trường học trong khu vực và những chủ thể trong ngành du lịch có liên quan.

Kết thúc chương trình, dự kiến sẽ xuất bản cuốn sách "Hướng dẫn thực địa của WESTPAC về sứa độc trong khu vực Tây Thái Bình Dương".

Xem Thông báo thứ nhất tại đây

Tải form đăng ký tại đây 

Thông tin chi tiết tham khảo tại đây: http://iocwestpac.org/calendar/843.html