Hội thảo lần thứ 4 của WESTPAC về “Nghiên cứu và quan trắc tác động sinh thái học của axit hóa đại dương lên các hệ sinh thái rạn san hô” sẽ được tổ chức tại Phuket, Thái Lan, từ ngày 14-15/12/2017.

butterflyfish

San hô đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi hiện tượng axit hóa đại dương và nhiệt độ nước biển tăng cao

Hội thảo này được tổ chức tiếp theo các Hội thảo lần thứ nhất (19-21/1/2015), lần thứ hai (26-28/8/2015) và lần thứ 3 (29-31/8/2016).

Trong cá hội thảo trước, các chuyên gia đã trao đổi các thông tin về cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu và quan trắc axit hóa đại dương hiện đang được áp dụng, những ưu điểm và hạn chế của những phương pháp này, xây dựng chương trình quan trắc dài hạn những tác động sinh thái học của axit hóa đại dương lên các rạn san hô trong khu vực, xem xét khả năng nghiên cứu và quan trắc axit hóa đại dương của các nước thành viên, xác định phương pháp quan trắc chung và hoàn thiện Quy trình chuẩn (SOPs) về nghiên cứu và quan trắc axit hóa đại dương. Hội thảo cũng thảo luận về khả năng và tiến độ tham gia các hoạt động nghiên cứu của các nước thành viên dựa trên các Quy trình chuẩn.

Dựa trên kết quả của những hội thảo trước, hội thảo này được tổ chức nhằm mục đích:

  • Tiếp tục kiểm tra và hoàn thiện phương pháp quan trắc chung và Quy trình chuẩn (SOPs) về nghiên cứu và quan trắc axit hóa đại dương;
  • Xem xét đánh giá tiến độ đã được thực hiện tại các điểm nghiên cứu thử nghiệm, đánh giá khả năng, thách thức và những bài học từ việc thực hiện chương trình trong thời gian qua; và
  • Thảo luận những nội dung hoạt động trong thời gian tới, xây dựng kế hoạch hành động có thể thực hiện được cho giai đoạn tiếp theo.

Đại biểu tham dự chủ yếu sẽ mời những đại biểu đã tham gia tích cực xây dựng chương trình và thực hiện những hoạt động quan trắc và nghiên cứu tại các điểm nghiên cứu thử nghiệm. Những đại biểu có quan tâm tới chương trình, muốn tham gia vào mạng lưới và phát triển hợp tác cũng sẽ được mời tham dự.

Chi tiết xem tại: http://iocwestpac.org/