Hội thảo tập huấn của WESTPAC về “Ứng dụng phương pháp phân tích để xác định Ciguatoxins (CTXs) trong cá” sẽ được tổ chức tại Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 05 – 09/4/2018.

Thời hạn đăng ký trước ngày 2/3/2018.

Thông tin chi tiết xem tại: http://iocwestpac.org/