Khóa đào tạo của OTGA-INCOIS: Khám phá và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ số liệu hải dương sẽ được tổ chức tại Hyderabad, Ấn Độ, từ ngày 18-22/6/2018.

Thời hạn đăng ký là 31/3/2018.

Chi tiết xem tại: https://www.oceanexpert.net/event/2249  hoặc http://www.incois.gov.in/ITCOocean/index.jsp