Hội thảo Quốc tế lần thứ 10 về Mô hình hóa Đại dương, sẽ được tổ chức tại Santos, Bazil, từ ngày 25-28/6/2018.

2018 03 30 10 19 04 iwmo2018 santos

Thời hạn đăng ký: 10/4/2018.

Chi tiết xem tại: https://ricamarg.wixsite.com/iwmo2018-santos