Hệ sinh thái đại dương lành mạnh đòi hỏi lượng ôxy luôn được tái tạo để tạo ra năng suất, các dịch vụ sinh thái nhằm duy trì hệ sinh thái biển phát triển bền vững và sinh kế của con người. Hiện nay, sự suy giảm nồng độ ôxy trong đại dương đang diễn ra ở nhiều vùng biển và đại dương trên thế giới là do hai áp lực từ phía con người gây ra, đó là: sự nóng lên của nhiệt độ nước biển khi lượng khí COtừ bầu khí quyển hấp thụ vào đại dương; lượng chất thải dư thừa từ các hoạt động của con người, bao gồm nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp.

Theo báo cáo của các chuyên gia, số lượng các vùng biển khơi và vùng biển ven bờ (bao gồm các vùng cửa sông, biển nửa kín và đầm phá ven biển) trong điều kiện lượng ôxy sụt giảm đã tăng theo cấp số nhân từ giữa thế kỷ 20. Tuy nhiên theo số liệu báo cáo, số lượng các vùng biển có hiện tượng lượng ôxy giảm trong khu vực Tây Thái Bình Dương là không nhiều. Số liệu này là thấp hơn so với thực tế vì khu vực Tây Thái Bình Dương là khu vực tập trung đông dân. Do đó, nhu cầu cấp thiết của khu vực Tây Thái Bình Dương là giám sát và mở rộng việc quan trắc lượng ôxy trong môi trường biển ở các khu vực có hàm lượng ôxy thấp; Tăng cường nghiên cứu và trao đổi thông tin về quá trình sụt giảm ôxy trong đại dương và thiết lập các mô hình dự báo cho tương lai, hỗ trợ các chiến lược quản lý có hiệu quả.

IOC/WESTPAC tổ chức hội thảo và khởi xướng nhóm làm việc Mạng lưới ôxy đại dương khu vực, với các mục tiêu:

- Tích hợp các mảng nghiên cứu khác nhau liên quan đến quá trình sụt giảm ôxy trong đại dương. Xác định các vị trí và nguyên nhân gây ra hiện tượng sụt giảm ôxy trong khu vực Tây Thái Bình Dương. Đánh giá tác động của hiện tượng này đối với con người và hệ sinh thái biển. Đưa ra các giải pháp ngăn chặn quá trình này;
- Thành lập mạng lưới, hệ thống quan sát gồm các quốc gia thành viên trong khu vực, các bên liên quan, các nhà quản lý và hoạch định chính sách để tăng cường nhận thức về vấn đề sụt giảm lượng ôxy đang diễn ra trong các trong vùng biển mở, vùng nước ven biển và các ảnh hưởng do hiện tượng này gây nên.
- Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, tăng cường năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, kết nối với Mạng lưới ôxy toàn cầu.

(Nguồn IOC/WESTPAC)