category category Tin tức

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu là đến năm 2030 sẽ giảm thiểu được 75% rác nhưa trên biển và đại dương (Quyết định 1746/QĐ-TTg của Chính phủ).

Kế hoạch hành động nhằm mục tiêu thực hiện có kết quả các sáng kiến của Việt Nam với quốc tế về việc giải quyết các vấn đề rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

(Nguồn: Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường/Bộ TN và MT)

QL rac thai nhua CP ban hanh KH hanh dong 2019