category category Tin tức

Để thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Chính phủ đang triển khai Nghị quyết 26/NQ-CP với các trọng điểm phát triển trong 5 năm tới. Đây chính là tiền đề quan trọng để chúng ta tiến ra biển một cách nhanh, mạnh và bền vững:

NQ36 KTB Infographic 1

(Nguồn: monre.gov.vn, Tổng cục Biển hải đảo)