Dưới sự tài trợ của Viện Khoa học Biển - Đại học Philippines (UPMSI), Nhóm Tư vấn WESTPAC sẽ họp thường niên năm 2018, từ ngày 26-28 tháng 9 năm 2018, tại Manila –Philippines.

Nhóm Tư vấn WESTPAC sẽ họp đánh giá các hoạt động đã được thực hiện kể từ Phiên họp liên Chính phủ lần thứ 11 của WESTPAC (tại Hội thảo WESTPAC lần thứ XI, ngày 21-23 tháng 4 năm 2017, Thanh Đảo, Trung Quốc). Đồng thời xem xét các hoạt động của WESTPAC và các quốc gia thành viên tham gia vào chương trình Thập kỷ của Liên hợp quốc về khoa học biển vì sự phát triển bền vững (2021-2030).

Nhóm Tư vấn WESTPAC được thành lập năm 2008, bao gồm các cán bộ của Tiểu ban IOC/WESTPAC và các chuyên gia khoa học biển có trách nhiệm cung cấp tư vấn khoa học và kỹ thuật về phát triển ngành khoa học biển, lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động của Tiểu ban. Nhóm tư vấn thường xuyên tổ chức các cuộc họp trong suốt thời gian qua nhằm kiểm tra tiến độ hoạt động, khắc phục khó khăn và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các chương trình đã đề ra. Khám phá các cơ hội hợp tác, xây dựng các mối quan hệ đối tác và các hướng nghiên cứu trong tương lai cho toàn Tiểu ban.

Nguồn: http://iocwestpac.org/